Onze inspirerende projecten

Hieronder een aantal van de projecten die we bij Stichting Krachtwijken hebben opgezet in de wijken Overvecht en Kanaleneiland in Utrecht.  

Een beloopbare brug:

Samen Krachtig in samenwerking met de gemeente Utrecht

Met het project Samen Krachtig middelengebruik wil Stichting Krachtwijken een toegankelijke brug vormen voor een groep jongeren in krachtwijken waar de toeleiding naar hulp nog niet voldoende loopt. We werken van wantrouwen naar vertrouwen om deze jongeren naar de hulp te leiden die zij nodig hebben. We vermijden belemmerende factoren zoals formulieren invullen of de vraag aan jongeren om een hulpvraag te moeten formuleren aan het begin van het traject. Stichting Krachtwijken werkt met jongerencoaches die outreachend werken en dicht bij de leefwereld staan van deze jongeren.

Jongeren bereiken en betrekken bij hun eigen leefomgeving

Overvecht aardgasvrij in samenwerking met de gemeente Utrecht

Overvecht Noord wordt aardgasvrij. Om jongeren te betrekken bij deze verandering in hun eigen leefomgeving, begeleidt Stichting Krachtwijken deze  jongeren om innovatief en creatief mee te denken en te doen in de wijk Overvecht aangaande dit thema. Hoe jongeren deze participatievorm willen vormgeven, daarover zijn we in gesprek met de mensen waar het om gaat, dat zijn de jongeren en ouders zelf!

Projecten Stichting Krachtwijken Utrecht
Projecten Stichting Krachtwijken rookvrij leven
In samenwerking met

Stoppen met roken

Rookvrij leven in krachtwijken

Gezondheidsverschillen zijn groot tussen de wijken waar sociaal economische situaties goed zijn en krachtwijken. Groepen bewoners in krachtwijken hebben gezondheidsuitdagingen, ook als het gaat om roken. Roken is de belangrijkste veroorzaker van een aantal ernstige ziektes. Stichting Krachtwijken wil meer kennis, bewustwording en motivatie bij krachtwijkbewoners aanwakkeren als het gaat om (het stoppen met) roken. Zo werken we samen aan de eigen gezondheid van krachtwijkbewoners in verschillende vormen. Dit project is onderdeel van een landelijk scholings- en stimuleringsprogramma rookvrij leven voor iedereen. We werken hierin samen met verschillende partners.

Uit de bubbel, iets doen voor anderen

Maatschappelijke diensttijd Utrecht

Tijdens maatschappelijke diensttijd zetten jongeren jaar zich vrijwillig in voor een ander. Hierbij kunnen ze hun talenten ontdekken en ontmoeten ze andere mensen. Deze stimulans,  in combinatie met begeleiding van jongerencoaches, kan jongeren uit krachtwijken prikkelen om te groeien. In krachtwijken zien onze jongerencoaches dat er veel nieuwsgierigheid, creativiteit en innovatieve vaardigheden bij deze jongeren zijn of sluimeren. Met MDT kunnen zij proeven aan ervaringen waar zij normaliter niet snel mee in aanraking zouden komen.  Juist uit de bubbel van de buurt actief zijn, kan eye-openers opleveren.    

  • MDT onderwijs 

Ook op de locaties zelf van verschillende middelbare scholen in Utrecht  begeleiden jongerencoaches van Stichting Krachtwijken,  leerlingen zich vrijwillig in te zetten voor anderen. Deze jongeren hebben intensievere ondersteuning nodig bij het MDT- traject.  

Projecten Stichting Krachtwijken ouders en scholen

Samenkomen van ouders en scholen

Gelijke kansen uitkomsten

Stichting Krachtwijken wil in krachtwijken werken aan gelijke uitkomsten voor grote groepen mensen die op sociaal, emotioneel en economisch vlak minder kansen hebben op gelijke uitkomsten. Dit doen we vooral door samen te werken met de mensen en organisaties  waar het om gaat. De projecten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld de samenwerkingen met scholen en ouders in de krachtwijken. Deze groep ouders kan door verschillende samenhangende factoren onvoldoende participeren in de conventionele aanpak van de school-ouder-kind driehoek. We organiseren spiegelbijeenkomsten tussen docenten en ouders om naar boven te halen hoe er bijvoorbeeld tot een haalbaar en realistisch partnerschap gekomen kan worden tussen scholen en ouders. Ook werken we aan een divers jongerenpanel dat meedenkt, adviseert maar ook mee ontwikkelt als het gaat om hun eigen leefomgeving. We werken samen met o.a. de jongeren en kinderen, ouders en de scholen in de wijk.

Bespreken van psychische problematiek

Project bijzondere ervaringen

Als Stichting Krachtwijken zien we dat het bespreken van psychische problematiek binnen groepen mensen met een migratieachtergrond in krachtwijken lastig kan zijn. Er heerst regelmatig angst om over bepaalde mentale en psychische problemen te praten. Daarbij speelt de beleefde afstand tot de geestelijke gezondheidszorg een grote rol. Ook zien we dat achterdocht en psychosegevoeligheid een groot gegeven is binnen deze groep. Het is belangrijk dat er aandacht komt voor dit onderwerp om dit taboe te doorbreken. Immers als er geen kennis, geen hulp en geen ondersteuning is, wordt deze situatie ernstiger met alle gevolgen van dien. Krachtwijken wil bewustwording creëren over dit onderwerp om zo handelingsperspectief te bieden over hoe om te gaan met achterdocht, bijzondere ervaringen en psychoses. Stichting Krachtwijken werkt hierin samen met Altrecht ABC , Parnassiagroep, Mbo Utrecht en de Gemeente Utrecht.

Projecten Stichting Krachtwijken problematiek Utrecht
In samenwerking met
Projecten Stichting Krachtwijken buurtvaders

Krachtwijkvaders

Sociale en culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

In dit vrijwilligersproject in de wijk Kanaleneiland in Utrecht vervullen krachtwijkvaders een belangrijke rol in de sociale en culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit doen zij d.m.v. sociale activiteiten die de leefbaarheid van de buurt bevordert.  Deze bijeenkomsten en activiteiten vinden geheel op eigen initiatief van bewoners plaats.  

Wilt u meer weten over onze projecten?

– Anisa (42)